Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering

Boblehavna

Sesongen er fra uke 43 – uke 16, året etter. Foreningen har et begrenset tilbud til båteiere som ønsker å la båten sin ligge i boblehavn i vintersesongen. Båter opptil 38 fot. Havnesjef avgjør kapasiteten i tvilstilfeller. Medlemmer har førsterett, men ved ledighet, kan også ikke medlemmer få plass. Avgiften finns på http://www.akerselven.com/Avgifter.html. Ikke medlemmer betales via tilsendt giro.

Båtforeningens ansvar er å stille tilfredsstillende bryggeplass til disposisjon, og at vannet rundt båtene er isfritt. Båtforeningen har intet ansvar for båt i boblehavn. Alt ansvar påhviler båteier, som også kan pådra seg erstatningsansvar ved skade på brygger, eller annen båt. Båten skal være fjernet fra boblehavna innen uke 16 år etter.

Krav til båten i boblehavn:
Båten er ansvarsforsikret. Gyldig forsikringsbevis vises på forlangende. Tilfredsstillende fortøyningstau min. 4 punkter, med godkjente strekkavlastere (gummi). Større båter skal også bruke spring. Alle skroggjennomføringer skal være i tilfredsstillende stand, og alle kraner skal være stengt. Båteier plikter å se til båten ved behov, særlig ved værskifte, store snøfall, eller i forbindelse med storm e.l, på grunn av fare for nedising, eller at båten tar inn vann og synker. De som har båten i boblehavna skal delta i vaktordningen.

Kontakt Havnesjefen for mer info og påmelding.

Endret Nov.2015